Ograničenje diizocijanata prema Uredbi REACH | Pinel Krk

Ograničenje diizocijanata prema Uredbi REACH

Informacije o ograničenju diizocijanata prema Uredbi REACH

 

 

Poštovani poslovni partneri,

 

 

Od 24. Kolovoza 2023. godine se uvodi obaveza osposobljavanja industrijskih i profesionalnih korisnika o sigurnoj uporabi diizocijanata.

 

Obaveze proizlaze iz Uredbe Komisije (EU) br. 2020/1149 od 03. kolovoza 2020. o izmjeni Priloga XVII Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu diizocijanata.

 

Uredba utvrđuje potrebu za označavanjem i zahtjevima za osposobljavanje za industrijske i profesionalne korisnike diizocijanata s koncentracijom većom od 0,1 % težinskog udjela.

Diizocijanati su usklađeno razvrstani kao tvari koje izazivaju preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije i tvari koje izazivaju preosjetljivost kože 1. Kategorije.

 

Preosjetljivost dišnih putova uzrokovana izloženošću kože diizocijanatima ili izloženošću udisanjem diizocijanata prouzrokuje astmu kao profesionalnu bolest. Stoga se pokazalo potrebnim djelovati na razini Europske unije i propisati ograničavanje industrijske i profesionalne uporabe i stavljanje diizocijanata na tržište kao samostalnih tvari ili kao sastavnica smjesa.

 

Prikladno osposobljavanje je osnovna potreba te bi svaki radnik koji radi s diizocijanatima trebao znati dovoljno o opasnostima koje te tvari predstavljaju i biti svjestan rizika povezanih s njihovim uporabama, kao i dobro poznavati dobru radnu praksu i primjerene mjere upravljanja rizikom, uključujući pravilnu uporabu odgovarajuće osobne zaštitne opreme.

 

Materijali za osposobljavanje

 

Osposobljavanje se provodi preko on line platformi (izrađene od strane europskih udruženja proizvođača diizocijanata i poliuretana ISOPA, ALIPA). Uredbom su definirane tri (3) razine osposobljavanja, opće, osposobljavanje srednje razine i napredno osposobljavanje. Osposobljavanje treba biti primjereno upotrebi predmetnih tvari i smjesa. Svakih pet godina treba obnoviti osposobljavanje.

 

Pojedinosti o vrstama osposobljavanja (treninga), troškovima i ostalo se nalazi na stranici www.safeusediisocyanates.eu

Najnoviji blogovi

Košarica prazna